แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบที่ 1 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรายงานผลการรับจ่ายเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (Cat3) ประจำปี 2567 (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
แบบที่ 2 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 (สำหรับเจ้าหน้าที่รับเงิน)
แบบที่ 3 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2567 (สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก)
แบบที่ 4 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้กู้ยืมเงินและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน ประจำปี 2567
แบบที่ 5 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีบัญชี 2567